Regulamin użytkowania konwerterów

 1. Firma TREECO przekazuje Klientowi określony konwerter służący do przetwarzania dedykowanego papieru w uniwersalny materiał wypełniający.
 2. Powierzając konwerter obligujemy Klienta wyłącznie do zastosowania papieru dostarczanego przez firmę TREECO pod rygorem zakończenia współpracy.
 3. Konwerter przez cały czas pozostaje własnością TREECO i ma pozostawać w ustalonej lokalizacji wskazanej przez Klienta.
 4. Każda zmiana lokalizacji konwertera, czy jego zwrotu do TREECO musi odbyć się pisemnie za pomocą protokołu przesłanego przez firmę TREECO i potwierdzonego przez Klienta.
 5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji konwertera bez uprzedniej zgody firmy TREECO.
 6. Firma TREECO zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przeglądów konwertera na terenie lokalizacji Klienta w normalnych godzinach pracy.
 7. Klient zapewnia, że w przypadku zwrotu konwertera do firmy TREECO zostanie on odpowiednio zabezpieczony do wysyłki i będzie w stanie technicznym wynikającym z jego normalnej eksploatacji.
 8. Klient jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę konwertera, uszkodzenia powstałe z winy Klienta na skutek niewłaściwej obsługi oraz zdarzeń losowych czy też kradzieży.
 9. Klientowi przysługuje bezpłatny serwis konwerterów i wymiana części zamiennych zużytych w wyniku normalnej eksploatacji konwertera.
 10. Naprawa lub wymiana konwertera może być wykonana wyłącznie przez firmę TREECO.
 11. Firma TREECO nie ponosi odpowiedzialności za szkody u Klienta lub u osób trzecich wynikające
  z niewłaściwego użytkowania, nieuprawnionych modyfikacji konwertera, z błędów lub zaniedbań Klienta oraz błędów wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub utratę konwertera(ów) zgodnie
  z poniższą tabelą wartości ubezpieczeniowych poszczególnych konwerterów:

TYP KONWERTERAWartość ubezpieczeniowa za sztukę
PadPak Senior 4600 Euro/sztuka
PadPak Colier 6500 Euro/sztuka
PadPak AutoColier 8750 Euro/sztuka
PadPak Guardian3000 Euro/sztuka
PadPak Junior3000 Euro/sztuka
PadPak LC3000 Euro/sztuka
PadPak LC Bulk3500 Euro/sztuka
PadPak Compact500 Euro/sztuka
FillPak750 Euro/sztuka
FillPak TT2500 Euro/sztuka
FillPak TTC4200 Euro/sztuka
FillPak SL2500 Euro/sztuka
FillPak Trident4200 Euro/sztuka
GEAMI HV1500 Euro/sztuka
GEAMI MANUAL600 Euro/sztuka
WrapPak Protector6200 Euro/sztuka

13. Firma TREECO sugeruje zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez klienta zgodnej co do wartości wynikającej z ilości przekazanych do użytkowania konwerterów pomnożonej przez jego wartość ubezpieczeniową.